Vysvětlení pojmů

AUDIT familyfriendlycommunity

Slovo audit vychází z latinského audire: slyšet, naslouchat, konzultace. Proto je zapojení veřejnosti důležitým stavebním kamenem auditu. Při tomoto procesu nejde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány nějaké normy a kritéria, ale jde o motivaci občanů, aby měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností pro vytváření pro-rodinného klimatu v obci.

 

Poradce/poradkyně

Poradci doprovázejí obec auditním procesem a zajišťují metodickou podporu a spolupráci s odpovědnou osobou za audit v obci. Poradce provádí audit na základě písemného povolení od nositele licence nebo od jím pověřeného partnera. Nositelem licence je Olomoucký kraj.

 

Projektová skupina

Pro provedení auditu familyfriendlycommunity je v obci vytvořena projektová skupina. Při jejím sestavování je dbáno na to, aby v ní byly zastoupeny všechny zájmové skupiny, které se zabývají problematikou rodiny, stejně jako obyvatelé obce, kteří se nacházejí v různých životních fázích, dále zástupci politické reprezentace a osoby s rozhodovací pravomocí na obecní úrovni. Členové skupiny jsou vybráni tak, aby vytvořili reprezentativní vzorek obce z hlediska věku, profese a rodinného stavu a aby se mohli aktivně podílet na zavádění rodinné komunální politiky.

 

Publicita auditu

Práci s veřejností spojenou s propagací auditu familyfriendlycommunity zajišťuje nositel licence nebo pověřený partner a obce, které se účastní auditu. Pro auditní proces je zásadní, aby se obyvatelé obce dověděli o realizovaném auditu v obci, o jeho obsahu, významu a průběhu. Informace je nutné uveřejnit na obecních webových stránkách a v obecním zpravodaji. Informace mohou být šířeny i prostřednictvím základních škol, mateřských škol, ve městech i prostřednictvím středních škol, kulturních, sportovních a tělovýchovných zařízení, spolků, církevních právnických osob, letáků, na vývěskách, prostřednictvím veřejných informačních setkání, během dne otevřených dveří nebo při různých akcích konaných v obci (např. na plese, při dnu pro rodiny, dětském dnu).

 

Certifikační místo

Realizace auditu familyfriendlycommunity v obcích je kontrolována nezávislým certifikačním místem prostřednictvím hodnotitele. Certifikační místo potvrzuje, že proces se uskutečnil v souladu se směrnicí.

 

Hodnotitel

Hodnotitel ověřuje, zda při auditním procesu byla splněna formální kritéria, dále zjišťuje informovanost obyvatelstva o nabídce auditu, zpětnou vazbu od obyvatel s cílem zjistit, zda jsou přijatá opatření vhodná a mají přesné zacílení. Dále hodnotí, zda cíle a opatření přijatá v rámci auditu familyfriendlycommunity přispějí ke zlepšení a obohacení rodinné politiky obce a zda je jejich zavedení podle dohody o cílech v obci realistické.

 

Auditní kuratorium

Auditní kuratorium projednává znalecké posudky jednotlivých hodnotitelů a projektové zprávy obcí, které mají získat certifikát. Doporučuje nositeli licence propůjčení základního certifikátu a udělení plného certifikátu.

 

Základní certifikát

Základní certifikát dosvědčuje skutečnost, že obec zahájila proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Tyto cíle a opatření budou postupně naplňovány během tří let od propůjčení základního certifikátu. Slavnostní předávání certifikátů se koná jednou ročně. Současně se základním certifikátem auditu získává obec právo používat evropskou značku audit familyfriendlycommunity v rámci svého public relations, na publikace, vlastní produkty nebo při komunikaci s dalšími subjekty. Certifikát platí po dobu tří let, jeho platnost začíná dnem udělení nositelem licence.

 

Plný certifikát

Po uplynutí tříleté lhůty od udělení základního certifikátu ověřuje certifikační místo, zda byla opatření úspěšně zavedena a zda bylo dosaženo „plánovaného stavu“. Na základě rozhodnutí nositele licence předá hejtman kraje nebo jím pověřená osoba obci certifikát audit familyfreindlycommunity, který dosvědčuje, že obec rozvíjí generačně vyváženou rodinnou politiku. Certifikát platí tři roky.

 

Reauditace

Pokud obec projeví zájem o prodloužení, resp. obnovení certifikátu po třech letech od jeho propůjčení, musí znovu podepsat Dohodu o účasti v auditu. Po dosažení dříve stanoveného „plánovaného stavu“ je třeba, aby obec opět vytvořila hodnotící/ plánovací analýzu, formulovala nové cíle a opatření a předložila projektovou zprávu. Reauditace musí začít před skončením platnosti certifikátu (tedy před uplynutím tří let od jeho propůjčení). Po kladném hodnocení reauditního procesu bude certifikát obnoven.